Continous Improvements

CI står för Continuous Improvements. För oss är ett ständigt pågående förbättringsarbete nyckeln till framgångsrik utveckling och vår samlade bakgrund ger oss både en gedigen plattform och handfasta verktyg att arbeta med.

Våra Tjänster

Våra Tjänster

FÖRSTUDIER OCH BUSINESS CASE

För att kunna fatta beslut som leder till framgångsrik förändring är det viktigt med ett väl underbyggt beslutsunderlag. Vårt beslutsunderlag har både ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv och innehåller en nulägesanalys och framtida scenarier. Ett brett deltagande från organisationen säkerställer en korrekt problemformulering och helhetsförståelse för nuläget.

Ett eller flera framtida scenarier beskrivs som därefter jämförs med nuläget. Analysen i beslutsunderlaget görs enligt vår metodik som utgår ifrån fyra olika perspektiv
– Organisation, roller och kompetenser
– Arbetssätt, processer och rutiner
– IT-stöd
– Kultur, värderingar och beteende

FÖRÄNDRINGSLEDNING

“ORGANISATIONS DO NOT CHANGE. PEOPLE DO.”

Att förändras är svårt. Vi kan hjälpa er.

Vi agerar stöd på ledningsnivå, tar fram strategier och planerar för era kritiska förändringsinitiativ. Vi tränar och utvecklar organisationens egen förmåga att skapa delaktighet och engagemang i förändring. Vi coachar och utvecklar ledare så att de lyckas med en varaktig förändring.

Vi grundar vårt förändringsarbete på teorier från John Kotter, Rick Maurer och Daniel Goleman.

Alla våra uppdrag innehåller någon form av stöd i förändringsprocessen. Vi har under de senaste 15 åren haft många uppdrag i stora organisationer, både politiskt styrda organisationer och företag, ibland som stöd i förändringar i en enskild funktion eller i stora organisationsgenomgripande förändringar. Exempel på verksamheter är HR,  IT-konsultföretag, hälso- och sjukvård samt administrativa SSC.

 

VI ÄR PARTNERS TILL WORKZ A/S OCH CERTIFIERADE I WALLBREAKERS™

Ett inspirerande verktyg för att utveckla din förmåga att leda förändring

wallbreakers_busses2

“All rights reserved by Workz”

 

Med Wallbreakers som grund kan ledare träna i en fiktiv förändringsprocess. Spelet ger förståelse för hur ledarskapet behöver förändras beroende på olika faser i förändringen, och det ger kunskap i hur man kan vända motstånd till förståelse, acceptans och engagemang i en förändring.

Spelet som är utvecklat av Workz A/S har spelats av mer än 20.000 chefer.

 

 

GRUPPUTVECKLING

Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur ska man som ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier? Vi arbetar med grupputveckling baserad på Susan Wheelans forskning och metodik om grupputveckling och effektivitet. Vi är certifierade i GDQ, ett verktyg som ger kunskap om gruppens utvecklingsfas och utmaningar. Resultatet är utgångspunkten för att utveckla gruppen och skapa effektiva team.

STRATEGISK HR

En HR-strategi med strategiska initiativ som är tydligt kopplade till organisationens vision och mål är en förutsättning för ett lyckat HR-arbete. Vi hjälper er att ta fram och vidareutveckla er HR-strategi. Kopplat till HR-strategin arbetar vi också med organisering, roller och kompetenskrav för HR så att strategin kan bli verklighet.

HR-funktionen värderas mer och mer för sin förmåga att attrahera och utveckla talanger och kompetenser, och inte som tidigare på operativa tjänster till chefer och medarbetare. För att stötta HR-funktionen i arbetet med Talent Management skapar vi ett ramverk som säkerställer att de olika HR-initiativen hänger ihop, därmed skapas också möjlighet att få större effekt i organisationen.

EFFEKTIVA HR PROCESSER

Effektivitet är en viktig aspekt av de administrativa HR-frågorna. Ett effektivt arbetssätt ska göra det enkelt att göra rätt för att minska administrativa uppgifter för chefer och säkerställa att HR-resurser används optimalt.

Vi genomför kortare eller längre utvecklingsuppdrag med fokus på effektivisering och kvalitetssäkring av de operativa HR-frågorna. Processutveckling och översyn/förtydliganden av roller och ansvarsfördelning ingår ofta i våra uppdrag.

Ett effektivt arbetssätt liksom organisationens möjligheter att få snabb och relevant HR-data kräver ett bra HRIT-stöd. Vi ser över nyttjandet av IT-stöd för ökad automatisering och bättre uppföljning av HR-processer. Vi hjälper er att ta fram och implementera en struktur för utveckling och förvaltning av HRIT som tillvaratar organisationens nuvarande och framtida krav på HRIT.

Vårt Perspektiv

Vårt Perspektiv

perspektiv2

För att säkerställa ett helhetsperspektiv på både problemställningar och lösningar arbetar vi utifrån fyra perspektiv

  • Organisation, roller och kompetenser
  • Arbetssätt, processer och rutiner
  • IT-stöd
  • Kultur, värderingar och beteende

Områdena påverkar och kompletterar varandra och genom att ha med samtliga perspektiv i uppdragen skapas möjlighet till varaktiga förbättringar.